จ.มหาสารคาม แจ้งมติมหาเถรสมาคม ในการแก้ไขปัญหาพระภิกษุสามเณรกระทำพระธรรมวินัย ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เชิญผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) สส. ขับเคลื่อน ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ส่งเสริมร้านกาแฟแบรนด์ชั้นนํา พร้อมเสริมทัพเพิ่ม 20 ร้านกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น ขยายผลจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงแสง สี เสียง เรื่อง “รังสิโยโสภณ มณฑลตักสิลา” ที่สื่อถึงวิถีอดีตกาลของบูรพชนและสถานการณ์สำคัญของนครจำปาศรีถึงปัจจุบัน ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

- บริการออนไลน์ -

image
image
image
image