ไทยเตรียมตั้งศูนย์ Hotline แก้ปัญหาไฟป่าระหว่างไทยและกัมพูชา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกคนดี ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี "คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง “มหาสารคาม ซิตี้ ฮาล์ฟ มาราธอน" บอร์ดค่าจ้าง เปิดสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ นำร่องสำรวจข้อมูล 10 จังหวัด ศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นค่าจ้าง ตามพื้นที่ในกิจการท่องเที่ยวและบริการ ผู้ตรวจ “สมาสภ์ ” ประชุม ติดตามสถานการณ์การดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

- บริการออนไลน์ -

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government