ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

                     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ ของกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ได้มีการจัดตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ใน ๕ จังหวัด และก่อตั้งเพิ่มเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อตั้งครบ ๗๕ จังหวัด และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อตั้งครบ ๗๗ จังหวัด
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็น ๑ ใน ๑๒ จังหวัด ที่ก่อตั้งในปี ๒๕๓๘ โดยก่อตั้งขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘ ที่ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามหลังเก่า (ปัจจุบันเป็นอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดมหาสารคาม) มีนายเฉลิมชัย จันทรเสนา เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัด มหาสารคาม คนแรก และในวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ย้ายสำนักงานมาประจำที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (หลังใหม่) ชั้น ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ จนถึงปัจจุบัน
มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน ๗ คน ดังรายนาม ต่อไปนี้
               ๑. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๓๘ - ๒๕๕๐
               ๒.นายสุพจน์ สนธิเดช ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖
               ๓.นายสารกิจ พนิชการ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑
              ๔.นางชนิดดา แฮร์รีส ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
              ๕.นายสมพงษ์ บัตตานี ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
              ๖.นายพิชัย คชพิมพ์ ดํารงตําแหน่งระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
              ๗.นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
              ๘. นางไคริกา ศิรประภาเดโช  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar