วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

 

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของ ส.ปชปส.มหาสารคาม มีดังนี้ 

1. เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับจังหวัด
2. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์
และจังหวัดมหาสารคาม
3. เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานอื่น
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด
5. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
6. เป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กับผู้นำชุมชนทุกระดับ
สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
7. เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของประเทศอาเซียน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สื่อมวลชนท้องถิ่น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในระดับพื้นที่ และเทิดทูนสถาบันของชาติ
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย การดำเนินงานของจังหวัด และกรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
3. ขยายบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
4. การบริหารจัดการองค์กร

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar