รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

        นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ

พื้นที่การเกษตรภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื่นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับ อ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM.๒.๕) เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑ วัน ๔ เที่ยวบิน ๕.๓๕ ชั่วโมง ในวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการปฏิบัติการมีฝนในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑ วัน ดังนี้ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่การเกษตร

มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร ( อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย )

 

นางสาว วิจิตตา ด่านกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ - ข่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar