การป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง

การป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง

    นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งตามปรากฏข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ กรณีเกิดปัญหา คนต่างด้าวทำงานที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวทำเป็นจำนวนมาก เช่น งานเร่ขายสินค้าไปตามสถานที่ ต่างๆ งานขับขี่ยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้า หรืองานจัดนำเที่ยว เป็นต้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มการแข่งขัน ในการทำงาน การประกอบอาชีพและวิชาชีพที่กฎหมายจึงสงวนไว้ให้คนไทย ซึ่งส่งผลให้คนไทย มีโอกาสได้ทำงานน้อยลง อีกทั้งยังกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงของประเทศ

    จังหวัดมหาสารคามพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม ในการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จึงขอให้คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยจังหวัด ร่วมบูรณาการและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานของ แรงงานต่างด้าว ซึ่งประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ สนับสนุนภารกิจดังกล่าว ในการตรวจตรา กวดขัน มีให้เกิดการกระทำ ความผิดในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

    ชลันดา พรมศิลป์-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar