ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 12

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 12

    นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 12 เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญ โอกาส และความท้าทายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อรองรับแผนการพัฒนาประเทศ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ ให้พร้อมสำหรับความท้าทายที่เกิดขึ้นของอาเซียนในยุคดิจิทัล โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 เดือน

    ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้าขอท่านโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์บุคคลในสังกัดที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในหลักสูตร สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th หรือสแกนผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏมานี้ โดยหลักสูตรจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2566 ซึ่งจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สถาบันฯ เท่านั้น

   ชลันดา พรมศิลป์-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar