จังหวัดมหาสารคามประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดมหาสารคามประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   วันนี้ 20 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

   นายเสกสรรค์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดมหาสารคาม รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลการประเมิน ITA 2566 ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 144 หน่วยงาน มีผลคะแนนเฉลี่ย 85.68 คะแนน สูงขึ้นกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา 4.96 คะแนน เมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไปเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดยจังหวัดมหาสารคามมีหน่วยงานภาครัฐบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 91 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 63.19 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 20.83

   ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารองค์กร ได้ร่วมทำความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน ITA พร้อมให้บรรจุผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน อีกทั้งให้นำกิจกรรมป้องกันการทุจริต หรือกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ไปดำเนินงานภายในสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนได้มีความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ก่อเกิดเป็นค่านิยมและเป็นวัฒนธรรมสืบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar