จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5/2566 ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

   วันนี้ (15 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 211 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย สถิติข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล 3 ฐาน) (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม) คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ผลการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม (ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม) การรายงานเกิดอุบัติเหตุใหญ่และแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะในพื้นที่ (ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองมหาสารคาม) การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม (สำนักงาน ปภ.จังหวัดมหาสารคาม) การประเมินเสริมพลังจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย (สำนักงาน ปภ.จังหวัดมหาสารคาม) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศวาระจังหวัด เรื่อง “การสวมหมวกนิรภัย 100%” (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม) และการจัดทำมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

   นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.) การถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง ,จำนวนผู้บาดเจ็บ 16 ราย และ เสียชีวิต 1 ราย โดยฝ่ายเลขาจะได้รายงาน ศปภ.ส่วนกลางต่อไป 2.) ทบทวนและสำรวจจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ โดยให้ทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและส่งให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2567 3.)การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย บริเวณจุดกลับรถร้านข้าวต้มทองใบ ถนนสายพยัคฆภูมิพิสัย – พุทไธสง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4.) พิธีมอบหมวกนิรภัยแก่อำเภอเสี่ยง( อ.เมืองมหาสารคาม ,อ.บรบือ,อ.พยัคฆภูมิพิสัย) และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

   วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/ ชลันดา-ภาพ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar