จังหวัดมหาสารคามจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษา ที่ยั่งยืน”

       วันนี้ (15 ก.ย.66) ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายศุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธืการภาค 13  เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษา ที่ยั่งยืน” โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน 11 หน่วยงาน จำนวน 200 คน  เข้าร่วมฯ
        ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ดำเนินการโครงการ 4 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
       โดยในวันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมทาง การศึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยง การจัดการเรียนรู้ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม รอยพระยุคลบาท และด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม  และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ สำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอVTR  สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการทั้ง 4 โครงการ การนำเสนอVTR นวัตกรรม ทางการศึกษา และการมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรรางวัล แก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โอกาสนี้ นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา ค้าเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานส่งเสริม ร่วมมือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สุจิตรา-ข่าว/พรชัย-ภาพ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar