ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ

 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ
          วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัมฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานเปิดโครงการการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานการประชุมฯ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย และ การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” 
          ในการนี้ พระครูสารกิจประยุติ ดร. รองเข้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาส วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar