คปภ.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สู่ภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

 

คปภ.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สู่ภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 
       (15 ก.ย.66)  ที่ โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสู่ภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอำเภอ จำนวน  100 คน เข้าร่วม
      นายเกียรติศักดิ์ฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  ตามที่ คปภ.จังหวัดขอนแก่น ซึ่งรับผิดชอบดูแลเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในด้านการประกันภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จึงได้บูรณาการจัดกิจกรรมอบรมความรู้การประกันภัยรถภาคบังคับ ตามกฎหมายให้แก่ภาคีเครือข่ายและประชาชน โดยจัดให้มีการเสวนาแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประกันภัยภาคบังคับแบบบูรณาการทุกภาคส่วนและการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย โดยให้ฝ่ายปกครองใช้กลไกมาตรการ 3 ด่านประสานใจ แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับพี่น้องประชาชน และแจ้งเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถให้นำรถไปจัดทำประกันภัยทุกคัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ช่วยกันรณรงค์เรื่องดังกล่าวควบคู่ไปพร้อมกับการกวดขันสร้างวินัยจราจรอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน  หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ก็ให้มีการประสานอาสาสมัครสาธารณสุขสนับสนุนการรณรงค์อีกทางหนึ่ง  ซึ่งจะเกิดผลดีกับประชาชนที่จะมีระบบประกันภัยเข้ามาเยียวยาหลังประสบอุบัติเหตุและเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาล ว่าจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนเงินที่แน่นอน ตามความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อจะได้ใช้สิทธิจากการประกันภัยได้อย่างถูกต้องและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับพี่น้องในชุมชนได้รับทราบต่อไปด้วย 
           ด้าน นางพานทิพย์  บุญศรี  ผู้อำนวยการ คปภ.ขอนแก่น  เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน การประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นการประกันภัยตามกฎหมายภาคบังคับ แต่เนื่องด้วยรายละเอียดข้อสัญญาประกันภัยที่มีจำนวนมาก จึงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในเงื่อนไขความคุ้มครองจนเป็นเหตุให้เกิดมีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอยู่ประจำ ทางสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย  ให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน อย่างครบถ้วน รวดเร็ว  และเป็นธรรม  แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากร  จึงมีการที่ควบรวมจังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดมหาสารคามเข้าด้วยกัน ซึ่งได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ประกันภัย ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สู่ภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและรณรงค์ให้มีการจัดทำ พ.ร.บ.รถภาคบังคับให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม  2.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ขยาย ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศปถ. จังหวัดมหาสารคาม ในการนำความรู้ด้านการประกันภัย ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด  3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำระบบการประกันภัยไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสำนักงาน คปภ.กับประชาชนในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar