ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม ครั้งที่ 2

ด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดให้มีที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ และให้มีการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ค่าชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข 043 777 061 หรืออ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สนง.โยธาธิการและผังเมือง.PDF |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar