องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวถึง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง รวม ๕๗ อัตรา ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง รวม ๕๕ อัตรา ประกอบด้วย

ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง ๓๘ อัตรา

ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา

๒. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม www.pao-mk.go.th ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๔๓๐๒ ๙๖๖๗ ต่อ ๑๐๙

.............................

นางสาวจาริญตา นามวงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ข่าว


ไฟล์เอกสารประกอบ
Document.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar